Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W Żarowie
   
1. Krótki opis technologii oczyszczania ścieków.

OŚ w Żarowie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną.
Ścieki z terenu miasta Jaworzyny Śląskiej i miasta Żarowa trafiają kolektorem grawitacyjnym do pompowni głównej. Następnie tłoczone są dwoma rurociągami do komory wlotowej i  kierowane do części mechanicznego oczyszczania, którą stanowią dwa zestawy urządzeń kompaktowych RO5 Huber-Rotomat – sito z piaskownikiem. W urządzeniach tych następuje usunięcie ze ścieków części stałych, tj. skratek i piasku. Piasek w płuczkach piasku RoSF 4tC jest pozbawiony materiału organicznego i wykorzystywany jest do celów budowlanych.Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki kierowane są do bloku biologicznego z osadem czynnym, gdzie za pomocą mikroorganizmów, głównie bakterii, zachodzi proces usuwania ze ścieków związków organicznych, azotu i fosforu. Blok biologiczny podzielony jest na dwie strefy: beztlenową – denitryfikacji i napowietrzaną – nitryfikacji. W strefie denitryfikacji, w której nie ma rozpuszczonego tlenu, zachodzi przemiana azotanów w azot gazowy. Głównym źródłem azotanów w tej strefie jest recyrkulacja wewnętrzna ścieków ze strefy napowietrzanej (nitryfikacji). W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu procesu denitryfikacji dozowane jest zewnętrzne źródło węgla. Nitryfikacja jest procesem dwustopniowym polegającym na przemianie azotu amonowego w azotany. Pierwszy etap prowadzony jest przez bakterie Nitrosomonas przekształcające azot amonowy w azotyny. W drugim etapie bakterie Nitrobacter utleniają azotyny do azotanów. W komorze tej zainstalowane są filtrosy ceramiczne rurowe służące do napowietrzania osadu czynnego. Do komory osadu czynnego dozowany jest koagulant - siarczan żelazowy w celu chemicznego strącania fosforu. Po oczyszczeniu biologicznym ścieki kierowane są do osadników wtórnych radialnych, w których następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. Oczyszczone ścieki kierowane są do rzeki Strzegomki.

W wyniku procesów biologicznego oczyszczania powstaje osad nadmierny (wtórny), który należy unieszkodliwić i zagospodarować. Na oczyszczalni osad nadmierny poddawany jest fermentacji w wydzielonych, otwartych komorach, w wyniku której następuje proces stabilizacji składu chemicznego osadów. Osad po fermentacji poddawany jest procesowi odwadniania na prasie Huber ROS–3Q.


2. Posiadane pozwolenia wodnoprawne:

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do rzeki Strzegomki w ilości:
    Qmaxd = 8.000 m3/d
    Qśrd  =  4000 m3/d

Copyright © 2013 - 2023 PWS Żarów
Created by ATU Reklama